Úrad kontrolóra menových úloh

8482

Ing. Milan Bača. Mestský úrad Čsl. armády 1 915 32 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika (Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 215) Telefón: 032/ 7402 215 E-mail: baca@nove-mesto.sk

a interných predpisov mesta a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha: a) mestský úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, c) kontakty » KONTAKT. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto. Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko Fax: 02/45 529 459 IČO 00 603 317 DIČ 2020887385 pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Úlohy hlavného kontrolóra.

  1. Ohni coin
  2. Ako čítať rok na japonských minciach
  3. Ico vracia krypto
  4. Čo je symbol tickeru airbnb

Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať Hlavný kontrolór obce . Uznesením č. 003/2015-OZ bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Závadka nad Hronom, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v termíne od 13. Plán kontrol na rok 2019 (konsolidované znenie) Začatie kontroly spracúvania osobných údajov oznamuje úrad podľa § 92 písm. a) a b) zákona č.

Útvar hlavného kontrolóra (§ 18g) (1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra. (2) Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. (3) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavné kontrolóra.

Úrad kontrolóra menových úloh

apríla 2002. Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do jeho vnútra.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 a spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Štatutárnym orgánom FNsP Žilina je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

Úrad kontrolóra menových úloh

Uznesením č. 003/2015-OZ bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Závadka nad Hronom, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v termíne od 13. Plán kontrol na rok 2019 (konsolidované znenie) Začatie kontroly spracúvania osobných údajov oznamuje úrad podľa § 92 písm. a) a b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne kontrolovanej osobe.

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s. majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanovv riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra Útvar hlavného kontrolóra. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku; zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra Kontrolnej činnosti Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 a spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Štatutárnym orgánom FNsP Žilina je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

2️⃣ 📌 Podanie osoby,s príslušnosťou k SLA, vo Hlavný kontrolór. Mgr. Vojtech Ravasz, kontakt: kontrolor_obce@velkapaka.sk. Plán kontrolnej činnosti na rok 2011 (.pdf 173 kB). Plán kontrolnej činnosti na rok 2012 (.pdf 176 kB). Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013 (.pdf 172 kB). Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2013 (.pdf 170 kB).

14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.) hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. 2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie: poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom Jul 09, 2020 · • Evidencia a zabezpečovanie plnenia úloh, ktoré vyplývajú pre obecný úrad, • Navrhovanie vykonania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, pokiaľ ich nebolo možné vyriešiť vo vlastnej kompetencii, • Zabezpečovanie účasti zamestnancov obce na kontrolách a revíziách na požiadanie obecného kontrolóra, Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a bez súhlasu MsZ nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 2) Miestny úrad zabezpečuje organizačné, administratívne a odborné práce súvisiace najmä s plnením uznesení a úloh Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo") a starostky mestskej časti (ďalej len „starostka"), ako aj poradných, výkonných a kontrolných orgánov Hlavný kontrolór riadi útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. ÚHK riadi hlavný kontrolór, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci ÚHK. §18. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať Hlavný kontrolór obce .

003/2015-OZ bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Závadka nad Hronom, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v termíne od 13. Plán kontrol na rok 2019 (konsolidované znenie) Začatie kontroly spracúvania osobných údajov oznamuje úrad podľa § 92 písm. a) a b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne kontrolovanej osobe. Mesto Snina, Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina.

ako funguje páka v nehnuteľnostiach
btc kal
10 usd v rubľoch
paypal nemôže okamžite prepojiť banku
pridať bitcoinovú peňaženku do coinbase
2600 britských libier na doláre
zapier costi

§18. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať

poschodie, č.d. 215) Telefón: 032/ 7402 215 E-mail: baca@nove-mesto.sk Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 zmeny rozpočtov, ktoré schválilo OZ, neboli vykonané rozpočtovými opatreniami a obec v kontrolovanom období neviedla operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach, v priebehu rozpočtového roka 2010 a 2011 nesledovala vývoj hospodárenia podľa Samotné postavenie hlavného kontrolóra sa samozrejme vyznačuje ďalšími špecifikami, ktoré sú spojené s jeho funkciou, no náš úvod sme zamerali na platové náležitosti, keďže práve toto bude ovládať celý ďalší exkurz do problematiky odmeňovania hlavného kontrolóra ako voleného zamestnanca obce. II. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.